دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : ابوالقاسم   طاهری

پست الکترونیکی : a-taheri@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم سیاسی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه علوم سیاسی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1384/03/09

ابوالقاسم طاهری

محل خدمت:   دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : استاد

^